Privacy statement

Privacybeleid Pooran Technic Supplies

Pooran Technic Supplies, gevestigd aan Mechtildisstraat 55, 3066 GP te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Pooran Technic Supplies is een onderneming met winstoogmerk. Via onze website, social media en emails leggen wij contact met potentiële en reeds bestaande klanten. Daarbij verwerken wij in sommige gevallen privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In enkele gevallen werken wij daarbij (indirect) samen met andere organisaties of bedrijven.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
• wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
• Telefonisch +31 6 39 49 17 27
• E-mail info@pooran-ts.com

Gebruik van persoonsgegevens

• Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
• (Bedrijfs)naam
• (Bedrijfs)adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Contactpersoon
• IBAN
• KvK nummer
• BTW nummer

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

• om uw bestelling (via email, telefoon en te zijner tijd via de webshop) te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
• om met u te communiceren door middel van email en/of telefoon;
• om uw vragen te beantwoorden, e-mail, per post of telefonisch.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de levering van goederen en op termijn zal er een webshop op de website komen met de mogelijkheid tot betalingen met onder andere I-deal.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Profilering en cookies

Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van functionele en technische cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Onze website maakt tevens gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice. Zowel Google als Google Analytics maken gebruik van cookies. Google Analytics verzamelt informatie over uw besturingssysteem, browser, IP-adres, en tijd/datum waarop u onze website heeft bezocht. Google gebruikt deze informatie om rapporten en analyses te maken van de bezoekers van onze website. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de informatie die Google hierover geeft.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.
Dit geldt ook voor onze Facebook bedrijfspagina, en ons Twitter- en Instagramaccount.

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pooran-ts.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U kunt uw gegevens te allen tijde inzien, wijzigen of verwijderen. U kunt hiertoe telefonisch of via email contact met ons opnemen.
• Telefonisch +31 6 39 49 17 27
• E-mail info@pooran-ts.com

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 18 mei 2018